NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Triển khai IPv6 cho dịch vụ IDC, Cloud, OTT, VOD của FPT Telecom

Image: 
Chức vụ: 

Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành Mạng

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 

Số thứ tự: 
5

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn