NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đào tạo, tập huấn triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ của các tổ chức, cơ quan Nhà nước khu vực miền Bắc

 Thời gian: Ngày 07 - 08/5/2019

Địa điểm: Trung tâm Internet Việt Nam

Tòa nhà Cục Viễn thông, 68 Dương Đình Nghệ, Hà Nội

Thời gian

Chủ đề

Ngày 07/5/2019

08:15 - 08:30

Giới thiệu giảng viên, học viên và chương trình tập huấn

08:30 - 09:30

- Cập nhật hiện trạng triển khai IPv6 trên thế giới & tại Việt Nam;

- Quy hoạch IPv6: đăng ký, cấp phát IPv6, ASN

09:30 - 09:45

Nghỉ giải lao

09:45 - 11:30

Quy hoạch IPv6 (tiếp theo): phân hoạch địa chỉ IPv6

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 15:00

- Quy hoạch IPv6 (tiếp theo): quy hoạch mạng lưới;

- Giải pháp kết nối Internet, chuyển đổi IPv6 cho trung tâm dữ liệu: kết nối đa hướng IPv4, IPv6 Multihome.

15:00 - 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 - 17:00

Giải pháp kết nối Internet, chuyển đổi IPv6 cho trung tâm dữ liệu (tiếp theo): 

Bài thực hành số 1: Cấu hình IPv4, IPv6 Multihome

Ngày 08/5/2019

08:15 - 09:30

Giải pháp kết nối Internet, chuyển đổi IPv6 cho trung tâm dữ liệu (tiếp theo):

- Cấp phát IPv6 tĩnh, động;

- Công nghệ chuyển đổi IPv4/IPv6 DualStack;

- Bài thực hành số 2: thực hành về công nghệ chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6: Dual Stack

09:30 - 09:45

Nghỉ giải lao

09:45 - 10:00 Triển khai IPv6 cho mạng LAN, Wifi: triển khai DHCPv4/6 cấp phát IPv4, IPv6 động
10:00 - 11:30

Triển khai IPv6 cho mạng LAN, Wifi (tiếp theo):

- Bài thực hành số 3: triển khai DHCPv4/6 cấp phát IPv4, IPv6 động;

- Triển khai, chuyển đổi IPv6 cho các dịch vụ DNS, Website: Tổng quan về dịch vụ DNS và Website

11:30 - 13:30

Nghỉ trưa

13:30 - 14:45

Triển khai, chuyển đổi IPv6 cho các dịch vụ DNS, Website (tiếp theo):

Bài thực hành số 4: Thiết lập dịch vụ DNS IPv6

14:45 - 15:00 Nghỉ giải lao
15:00 - 16:00

Triển khai, chuyển đổi IPv6 cho các dịch vụ DNS, Website (tiếp theo):

Bài thực hành số 5: Thiết lập dịch vụ Web IPv6

16:00 - 17:00 Kiểm tra/ Trao đổi thảo luận

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn