NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

LIÊN HỆ

TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM

THƯỜNG TRỰC BAN CÔNG TÁC THÚC ĐẨY IPv6 QUỐC GIA

Email: info@vnnic.vn

Số điện thoại: +84-24-35564944

Fax: +84-24-37821462

Website: https://www.vnnic.vn

Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn