NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Ứng dụng IPv6 vào Cloud và các dịch vụ nội dung số tại VCCorp 

Image: 
Chức vụ: 

Phụ trách nghiên cứu và phát triển Cloud tại Bizfly Cloud

Công ty Cổ phần VCCorp

Số thứ tự: 
7

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn