NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Triển khai, ứng dụng IPv6 cho hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ tại Nhà đăng ký tên miền quốc gia ".VN" 

Image: 
Chức vụ: 

Giám đốc công nghệ Công ty TNHH Phần mềm iNET

Số thứ tự: 
12

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn