NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

CMC Telecom - The first Cloud Provider in Viet Nam support IPv6

Image: 
Chức vụ: 

Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Giá trị gia tăng, CMC Telecom

Số thứ tự: 
6

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn