NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Ứng dụng IPv6 trong triển khai cung cấp dịch vụ trên mạng truyền hình SCTV

Image: 
Chức vụ: 

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, Công ty TNHH Truyền hình cáp SaiGonTourist 

Số thứ tự: 
6

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn