NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Ứng dụng IPv6 trong triển khai cung cấp dịch vụ tại IDC, Hạ tầng Chính phủ điện tử

Image: 
Chức vụ: 

Trung tâm Điều hành IT, Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT

Số thứ tự: 
11

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn