NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Triển khai, chuyển đổi sử dụng IPv6 trên nền tảng dịch vụ tên miền quốc gia ".VN" 

Image: 
Chức vụ: 

Trưởng phòng dự án Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hoà

Số thứ tự: 
12

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn