NGÀY IPv6 VIỆT NAM 2019
CHUYỂN ĐỔI CUNG CẤP DỊCH VỤ SỬ DỤNG IPv6 TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG SỐ

Triển khai IPv6 cho hạ tầng mạng và cổng thông tin điện tử tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Image: 
Chức vụ: 

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Số thứ tự: 
9

Trung tâm Internet Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Du, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-35564944. Fax: +84-24-37821462
Email: info@vnnic.vn. Website: https://www.vnnic.vn